MITY

 

MITY on Oulun yliopiston mittaustekniikkaan keskittynyt yksikkö, joka perustettiin vuonna 2011 yhdistämällä Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan ja analytiikan toiminnot. Yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. MITY:ssä toimii noin 50 korkeasti koulutettua tutkijaa ja mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista.

 

Yksikön tavoite on mittaustekniikkaan liittyvän tutkimuksen ja teknologian kehittäminen, sekä näihin liittyvien palvelujen tarjoaminen yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatioille mm. yhteisrahoitteisilla hankkeilla sekä yksittäisinä toimeksiantoina.

MITY:ssä kehitetty MEAN metallianalysaattori ympäristömonitorointiin


Osaamisalueet


Cleantech -tutkimusryhmä

 

Ryhmän tavoitteena on kehittää uusia mittausteknologian sovellutuksia reaaliaikaiseen ympäristön monitorointiin, kaivannaisteollisuuteen, metsäteollisuuteen sekä uusiutuvan biotalouden synnyttämiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on muiden tutkimuslaitosten ja erityisesti Kainuussa sekä koko Suomessa toimivien yritysten kanssa kehittää kaupallistettavia mittausratkaisuja. Laajan yritysverkoston kanssa voimme testata ja demonstroida kehitettyjä mittalaiteratkaisuja todellisissa teollisuuskohteissa.

Ryhmän keskeinen osaaminen perustuu sähkökemiaan, optisiin mittausmenetelmiin sekä kuvantaviin mittauksiin. Analyyttisen kemian puolelta voimme tarjota palveluita kemialliseen analytiikkaan (mm. sulfaatti, ammonium, kloridi, nitraatti). Teknisen tuen osaamista voimme tarjota laiteratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Ryhmä on saanut myös rahoitusta kaupallistamisen valmisteluun reaaliaikaisiin ympäristömittauksiin liittyvään hankkeeseen Tekesin ”Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa” -instrumentista.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusryhmä

 

Ryhmän tehtävänä on on-line biosensoreiden kehittäminen ihmisfysiologisiin sovellutuksiin, elintarvikealaa palvelevan analytiikan kehittäminen ja tarjoaminen, kasvien arvoyhdisteiden analytiikka ja bioaktiivisuuksien tutkimus sekä kasvimateriaalien prosessointi. Analyysipalvelujen tarjoaminen valituilla sovellusalueilla on aina tärkeä osa toimintaa tutkimus- ja kehitystyön rinnalla.

 

Ydinosaaminen terveyden ja hyvinvoinnin ryhmällä on biosensorit: sähkökemialliset entsyymi- ja immunosensorit sekä optiset SPR-sensorit, sekä kasviperäisten näytemateriaalien monipuolinen prosessointi ja analysointi.

MITY:n omat kotisivut