CEMISin historia

CEMIS on perustettu v. 2010. CEMISin toiminta pohjautuu jo yli 40 vuoden kokemukseen mittaustekniikan liiketoiminnasta ja yli 20 vuoden kokemukseen mittaustekniikkaan liittyvästä tutkimustoiminnasta. Kajaani Oy perusti Suomen paperiteollisuuden ensimmäisen mittaustekniikkaan erikoistuneen yksikön v. 1970, joka myöhemmin yhtiöitettiin Kajaani Elektroniikka Oy:ksi. 1980-luvun puolessa välissä Kajaani Oy luopui mittaustekniikkaan erikoistuneesta yhtiöstään, jolloin osaamisen pohjalle syntyi Kajaaniin useita mittaustekniikan alan yrityksiä.

Mittaustekniikan tutkimustoiminta käynnistyi v. 1991 Oulun yliopiston perustettua nykyisen mittaustekniikan yksikön edeltäjän, Mittalaitelaboratorion. Nykyiseen Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikköön, CEMIS-OULUun kuuluvat myös biotekniikan laboratorio (perustettu v. 1996), tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin yksikkö (perustettu v. 2004) ja langattoman tiedonsiirron tutkimusyksikön CWC:n Kainuun toimipiste (perustettu v. 2007). Jyväskylän yliopisto käynnisti liikuntateknologiaan erikoistuneen liikuntatieteiden maisteri- ja tohtorikoulutuksen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin mittausten tutkimus- ja kehitystoiminnan v. 2006. VTT perusti Kajaaniin yksikön myös v. 2006. MIKES käynnisti toimintansa Kajaanissa v. 2010.

 

CEMIS perustettiin 17.9.2010 kokoamalla yhteen Oulun yliopiston Kainuussa tapahtuva teknologia-alan tutkimus- ja koulutustoiminta, Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulun tietotekniikka ja tietojenkäsittely, MIKES ja VTT. 2014 vuoden alusta Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja kaivosala on myös osa CEMIStä. Vuoden 2015 alusta MIKES siirtyi osaksi VTT:tä, josta tuli myös vuoden 2015 alussa VTT Oy.

 

Kajaani Elektroniikka Oy:n ensimmäinen tuote, paperimassan vaaleuden mittauslaite, CORAM

 

CEMISin rakenne

CEMIS on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ylopiston ja VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Keskus koostuu Oulun yliopiston Mittaustekniikan tutkimusyksikkö CEMIS-OULUsta, Kajaanin ammattikorkeakoulun Tietojärjestelmät sekä kone ja kaivostekniikan- osaamisalueista, VTT:n  Kajaanin toimipisteen teollisen internetin ja soveltavan metrologian tutkimuksesta, sekä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksiköstä. CEMISissä työskentelee yli 100 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. Toiminnan vuosittainen rahoitus on noin 10 miljoonaa euroa. 

CEMISin toimintaa ohjaa CEMIS-strategiaryhmä, jonka jäseninä ovat Oulun yliopiston rehtori ja Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja, Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen varajohtaja, VTT:n tietointensiiviset tuotteet ja palvelut- liiketoiminta-alueen johtaja, sekä Kajaanin kaupunginjohtaja ja Sotkamon kunnanjohtaja. Keskuksen operatiivisesta toiminnasta vastaa CEMIS-johtaja yhdessä CEMISissä mukana olevien yksiköiden johtajista muodostuvan johtoryhmän kanssa. CEMISissä toimii kaksi asiantuntijaryhmää (cleantech- ja wellness- mittaus- ja tietojärjestelmäratkaisut), joissa on vahvasti edustettuna elinkeinoelämä.

 

 

 

CEMISin tavoitteet

 

CEMISin visiona on olla haluttu kansainvälinen yhteistyökumppani uuden mittaus- ja tietojärjestelmäteknologiaosaamisen kehittämisessä.


CEMISin tavoitteina ovat  t
utkimus- ja koulutustoiminnan vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

 

CEMISin vetovoimaisuus opiskelijoiden ja t&k-asiakkaiden keskuudessa syntyy:

- ainutlaatuisen oman alansa johtavan toimijan yhteistyörakenteen synnyttämistä mahdollisuuksista sekä

- selkeistä ja vetovoimaisista koulutuksen ja tutkimuksen painoaloista 
 
CEMISin kilpailukyky voimakkaasti kilpailluilla kansallisilla ja kansainvälisillä t&k-rahoitusmarkkinoilla varmistetaan:

- oman alan johtavien toimijoiden uskottavuudellla ja verkostoilla

- keskittymällä vahvimpiin osaamisalueisiin

- aktiivisella kansallisella ja kansainvälisellä verkottumisella sekä

- resurssien tehokkaalla yhteiskäytöllä ja tehokkailla toimintaprosesseilla 
 
CEMISin vaikuttavuus mitataan:

- CEMISin synnyttämillä tuloksilla mukana oleville organisaatioille,

- CEMISin kehittämien teknologioiden synnyttämällä uudella liiketoiminnalla sekä

- CEMISin tuloksena syntyneiden uusien yritysten ja työpaikkojen lukumäärällä.

 

Tähän CEMIS vastaa kohdentamalla toimintansa tulevaisuuden kannalta lupaavimmille sovellusaloille, yrityslähtöisellä toimintatavalla ja tehokkailla toimintaprosesseilla sekä aktiivisella vuorovaikutuksella ja läsnäololla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

CEMIS toimii jo nyt tavalla, joka on tavoiteltu toimintamalli valtakunnallisestikin sektoritutkimuksen ja korkeakoulutuksen yhteistyörakenteeksi.

 

Yhteistyöllä

CEMISin toiminta perustuu keskuksen toimintaan osallistuvien tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyöhön.

 

Yhteistyömuotoja ovat

1) yhteinen kehittämisohjelma
2) yhteinen hankevalmistelu
3) yhteiset tutkimushankkeet
4) yhteisrahoitteiset tai yhteiset asiantuntijat
5) yhteistyö perus- ja jatkotutkintoon tähtäävässä koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja opinnäytetöiden ohjauksessa
6) laboratoriotilojen ja -laitteiden yhteiskäyttö
7) teknisen tuen kehittäminen yhteistoimintaa tukeviksi
8) yhteinen yleismarkkinointi ja -viestintä
9) yhteinen innovaatiotoiminta hyödyntäen Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketoiminnan asiantuntijoita sekä keskuksen toimintaan osallistuvien muiden tutkimus- ja koulutuslaitosten innovaatiopalveluita.