Ennakoi, innovoi, mittaa ja analysoi – hyvinvointia elintapojen muutoksesta, ympäristöstä ja turvallisista tuotteista (HYVIS)

Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2024
Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2024

Ennakoi, innovoi, mittaa ja analysoi – hyvinvointia elintapojen muutoksesta, ympäristöstä ja turvallisista tuotteista (HYVIS)

CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.

Hankkeessa on neljä kokonaisuutta:

  1. Käytetään runsaasti mittaustietoa tuottavia IoT (Internet of Things) -teknologioita rakennetun ympäristön olosuhteiden monipuoliseen seurantaan. Seurantatiedon perusteella optimoidaan energian kulutusta ja hyvinvointia tiloissa. Seurannasta rakennetaan palvelukonsepti yrityksille ja julkisille toimijoille. Tällainen kehitystyö on tärkeää vihreän siirtymän ja energian säästämisen kannalta.
  2. IoT-teknologialla on monenlaisia hyödyntämiskohteita myös terveydenhuollossa. Hankkeessa kehitetään munuaispotilaiden älykkään kotidialyysilaitteen tarvitsemia jatkuvatoimisia sensorimittauksia. Yhteistyökumppanina on dialyysilaitetta kehittävä yritys. Tämän tyyppiset innovaatiot ovat tulevina vuosina tärkeässä asemassa hyvinvointialueilla palvelutason säilyttämisessä ja kustannusten kurissa pitämiseksi. Hankkeessa tehdään myös selvitys IoT-teknologian nykyisestä käytöstä terveydenhuollossa.
  3. Työterveyden ja terveydenhuollon toimintaa tuetaan kehittämällä ennakoivan laskennan työkaluja. Näillä voidaan osoittaa asiakkaille mihin suuntaan heidän kehonkoostumuksensa on muuttumassa nykyisillä elintavoilla ja toisaalta myös, miten tehdyt elintapamuutokset vaikuttaisivat. Työkalujen soveltamisen kautta hyötyjiksi tulevat myöhemmin myös aktiivimatkailu ja urheiluvalmennus.
  4. Hankkeella tuetaan “puhtaita” elintarvike-, ravitsemus-, terveys-, hyvinvointi-, hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavien yritysten mahdollisuutta tuottaa laadukkaita tuotteita. Tämä tehdään kehittämällä tuotanto- ja palvelutilojen, raaka-aineiden ja tuotteiden erikoisanalytiikkaa mikrobiologian alueella. Tällä osa-alueella hankkeessa tehdään vahvaa yritysyhteistyötä.

Toimenpiteistä kolmannessa ovat mukana kaikki hankkeen toteuttajat. Sitä vetää Jyväskylän yliopisto. Muut toimenpiteet ovat Oulun yliopiston vetämiä. Toimenpiteen 2 selvitystyön päätekijä on Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen uutuusarvo on huomattava, sillä olosuhdeseurantapalveluja on, mutta kerätyn tiedon hyödyntämiseen rakennetun ympäristön hoidossa ja hallinnassa tarvitaan lisää kehitystyötä mittaustiedon soveltamiseksi ja paikallista neuvontaa. On-line-seurantaa ja tiedonsiirtoa tekeviä älykkäitä kotidialyysilaitteita ei ole. Ennakoivalle laskennalle on sovellutuksia ja menetelmiä, mutta ei validoituja eikä sellaisia, joita tarjottaisiin suoraan käyttöliittymän kautta esim. työterveyden asiakkaalle. Mikrobiologian palveluanalytiikassa kehitetään vaikeiden näytteiden erikoisanalytiikkaa, tilojen ja pintojen puhtauden seurantaan käytettäviä menetelmiä, ja mikrobien kasvua estävien materiaalien ominaisuuksien ja soveltuvuuksien analysointia. Näistä osaa on vaikea saada tällä hetkellä kaupallisena palveluna.

Hanke pohjautuu vahvasti toteuttajiensa kokemukseen ja poikkitieteelliseen osaamiseen: Mittaustekniikan yksikkö on työskennellyt kauan erilaisten sensoriteknologioiden ja sekä luonnon että teollisuusprosessien mikrobien kanssa. Liikuntateknologian yksikkö tuntee liikunnan ja ravitsemuksen terveysvaikutukset ja niiden seurannan. CSC ja KAMK hallitsevat data-analytiikan ja monimutkaisen laskennan. Tässä hankkeessa osaaminen muokataan hyötykäyttöön yrityksille, terveydenhoidolle ja kunnille kehittämällä palveluja, laskentatyökaluja ja terveydenhoidon teknologiaa, jotka edistävät digitalisaatiota ja osin vihreää siirtymää.

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen pekka.t.kilpelainen@oulu.fi

yliopistotutkija Jarmo Piirainen jarmo.m.piirainen@jyu.fi

projektipäällikkö Pauli Mikkonen pauli.mikkonen@kamk.fi

projektipäällikkö Morthen Mathisen morthen.mathisen@csc.fi

Teema: Terveys ja hyvinvointi, Biotalous

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.