Hulevesien datapohjainen hallinta Kainuussa (HUDA)

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2024
Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2024

Hulevesien datapohjainen hallinta Kainuussa (HUDA)

HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan. Molemmat kehityskohteet edesauttavat Kainuun älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti keskeisimpien teollisuudenalojen kestävää kehitystä ja kiertotalouteen siirtymistä. Hankkeen kehityskohteet edistävät myös rakennetun kaupunki- ja kuntainfran kestävää kehitystä.

Jätevirtojen hallinnan kehittäminen

Tutkimusten mukaan 90 % jäteastioista tyhjennetään ei-optimaaliseen aikaan. Tämän vuoksi logistiikan aiheuttama tarpeeton polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt ovat merkittävät.

Hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan jätehuollon ja jätemateriaalien kuljettamisen tehostamismahdollisuuksia, sekä alan toimintatapojen uudistusmahdollisuuksia. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia erilaisten konenäkösovellusten, anturointien ja kulunvalvonnan yhdistämisestä esimerkiksi sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole toistaiseksi ollut valvontaa – tällaisia ovat esimerkiksi aluekeräyspisteet.

Anturitekniikalla tuotetaan tietoa kuntatoimijoille julkisten kohteiden jäteastioiden täyttöasteesta. Täyttöasteen avulla toimijat kykenevät optimoimaan astioiden tyhjennysvälejä. Hanke selvittää myös erilaisten keräyskonttien ja puristimien soveltuvuutta ja reunaehtoja eri jätejakeille.

Hankkeen välillisenä tavoitteena on digitalisoida koko Kainuun alueen keskeinen jäteinfra.

Hulevesien hallinta ja riskien minimointi

Ilmasto muuttuu, ja sen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Rankkasateet ja tulvat lisäävät riskejä sekä rakennetun infran vaurioitumiseen että vesistökuormituksiin. Toisaalta mahdollisesti lisääntyvät kuivat jaksot lisäävät eroosioherkkyyttä, mikä johtaa suurempiin vaurioihin kuivan jakson jälkeen tulevissa sade- ja tulvatapauksissa.

Hanke tuottaa useisiin datalähteisiin perustuvia arvioita rankkasateiden aiheuttamien tulvien riskikohteista ja riskienhallinnan keinoista, sekä tuottaa parempaa ennakointi- ja suunnitteluaineistoa riskien minimoimiseksi.

Laadullisen kuormituksen osalta esimerkiksi mikromuovit ja niiden kuljettamat kemialliset komponentit ovat kuormitustekijä, jota ei nykytilanteessa vielä hallita. Hulevedet ovat merkittävin mikromuovien siirtymisreitti.

On oletettavaa, että mikromuovien hallinta tulee EU-tason ympäristösäädöksiin mukaan lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi ajoneuvoliikenteen renkaiden kuluminen on merkittävä mikromuovien lähde. Onkin tärkeää pystyä ymmärtämään mikromuovien kulkeutumista systeemisellä tasolla ja löytää ratkaisuja mikromuovin lähteiden ja kulkeutumisen hallintaan.

Hankkeessa toteutetaan pilotti, jossa tutkitaan hulevesien laatua useista mittauspisteistä Kajaanin ja Sotkamon alueella. Pilotissa tutkitaan lumenkaatopaikkojen sulamisvesiä ja tutkitaan pienimuotoisesti myös sateen alkupurskeen merkitystä vesien laatuun.

Vesien laadun tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön kehittämällä mikromuovien tunnistuslaitteistolla ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa. Referenssinäytteitä lähetetään myös kaupalliseen laboratorioon.

Laadun tutkimuksen ohella hanke tutkii passiivisuodattimien erilaisten suodatusmateriaalien soveltuvuutta hulevesien suodatukseen. Suodatusmateriaaleina yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorion kanssa testataan mm. erilaisia bioabsorbentteja.

Hankkeen perustana on älykkäiden mittausratkaisujen ja datanhallinnan osaaminen, jota sovelletaan uudelle kohdealueelle uudella tavalla. Hankkeella tavoitellaan pienempää teollisten prosessien ekologista jalanjälkeä, energiankulutuksen minimointia, mittausdatan laadun ja jäljitettävyyden parantamista sekä vesi- ja ilmapäästöjen vähentymistä.

HUDA-hankkeen tarkoitus on vauhdittaa näitä kahta kestävän teollisuuden ja kaupunkikehityksen osa-aluetta niin, että toimenpiteet tulevaisuudessa skaalautuvat useisiin kohteisiin ja tarpeisiin.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Jenni Kitti
jenni.kitti@kamk.fi

projektipäällikkö
Jarmo Hietanen
jarmo.hietanen@oulu.fi

Teema: Kiertotalous

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.