Kierrätyskelpoisen materiaalin tunnistamisen ja lajittelun ratkaisut (KIMARA)

Hankkeen kesto: 4.1.2024-31.3.2025
Hankkeen kesto: 4.1.2024-31.3.2025

Kierrätyskelpoisen materiaalin tunnistamisen ja lajittelun ratkaisut (KIMARA)

Jätelainsäädännön muutokset edellyttävät yhä laajemmin kierrättämään erilaisia materiaaleja, kun EU:n tavoitteet muovien ja tekstiilikuitujen kierrätykselle laajenevat.  Hanke edistää EU:n kestävän kehityksen mukaista tavoitetta vähentää hyödyntämiskelvottoman jätteen määrää ja tehostaa kiertotaloutta. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 tavoitetta edistää pk-yritysten kiertotalouden osaamista Kainuussa.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa. Hanke tukee turpeen poltosta luopumista, sillä sekajätteen polton mahdollisuudet heikkenevät turpeen polton vähetessä, ja sen takia jätejakeet tulee pystyä lajittelemaan tarkemmin, jotta polttoon menevä jäte olisi puhdasta.

Hankkeessa kartoitetaan kustannustehokkaat ratkaisut kierrätyskelpoisten jätejakeiden tunnistamiseen ja lajitteluun. Hankkeen tulosten pohjalta mukana olevat yritykset voivat käynnistää omat T&K- ja investointihankkeensa kierrätysliiketoimintansa kehittämiseksi. Lisäksi hankkeen tulosten pohjalta kierrätysalan yritykset ja hanketta toteuttavat tutkimusorganisaatiot eli Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö voivat käynnistää laajempaa tutkimus- ja kehitystoimintaa uusien tunnistus- ja lajitteluratkaisujen kehittämiseksi.

Hankkeen työpaketeissa kartoitetaan kierrätyskelpoisten jätejakeiden tunnistamisen ja lajittelun nykyiset ja kehitteillä olevat ratkaisut, hankitaan käyttökokemusta tunnistusratkaisuista, kartoitetaan tunnistukseen soveltuvien mittausteknologioiden kehittämismahdollisuuksia sekä syntyneen mittausdatan käsittely- ja hyödyntämismenetelmiä jätejakeiden lajittelussa. Hankkeen tuloksena syntyy raportti laitteistoista ja niiden käyttökokemuksista sekä kuvaus arvoketjusta ja sen toimijoista.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Petri Koponen
petri.koponen@kamk.fi

projektipäällikkö
Jarmo Hietanen
jarmo.hietanen@oulu.fi

Teema: Kiertotalous

 

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.