Metsästä energiaksi (MENER)

Hankkeen kesto: 1.7.2023-1.7.2025
Hankkeen kesto: 1.7.2023-1.7.2025

Metsästä energiaksi (MENER)

Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta. Voimalaitoksilta ja niiden yhteistyökumppaneilta kertyy erilaista kuorma- ja prosessidataa, jota ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. Lisäksi dataa kerätään metsäenergiakuormien alkuperäismetsiköiden sijainti- ja korjuuajankohdista, ja täydennetään sitä paikallisilla varastointiajan säätiedoilla.

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesken. Työ jaetaan niin, että Luke keskittyy polttoaineen matkaan metsästä voimalaitoksen portille ja KAMK polttoaineen matkaan portilta kattilaan.

Luken tehtävä on tutkia paikkatietopohjaisesti hakkuutähdehakkeen kosteuteen liittyvien laatumuutosten vaikutusta hankintakustannuksiin ja logistiikan päästöihin. Lisäksi Luke pyrkii kehittämään metsäenergian kosteusennustemalleja ja määrittämään metsäenergian mittayksiköiden välisiä muuntokertoimia, joita voidaan käyttää esimerkiksi puukaupan perusteena.

KAMKin tehtävä on laatia matemaattinen malli, joka kuvaa polttoaineen kulkua kuorman purkamishetkestä polttoon saakka. Mallin keskeinen tavoite on ennustaa kattilaan kulkevan polttoaineen kosteusprosentti niin, että tietoa voidaan hyödyntää prosessin ohjauksessa ja kattilan säädöissä. Optimaalisempi polttoprosessi tarkoittaa suurempaa energiatehokkuutta – ihannetapauksessa sekä päästöt että kustannukset pienenevät.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Petri Koponen
petri.koponen@kamk.fi

tutkija
Jari Lindblad
jari.lindblad@luke.fi

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.