The Innovation ecoSystem for Healthy Active People in Europe (I3-INSHAPE)

Hankkeen kesto: 1.9.2023 - 31.8.2026
Hankkeen kesto: 1.9.2023 - 31.8.2026

The Innovation ecoSystem for Healthy Active People in Europe (I3-INSHAPE)

Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin. Liikkumattomuus on haaste myös muissa Euroopan maissa. I3-INSHAPE-hanke vastaa osaltaan tähän haasteeseen. Tämän päivän haasteisiin vastaaminen vaatii usein eri tahojen yhteistyötä. Hankkeessa verkostoidutaan eri maiden toimijoiden kanssa ja kehitetään yhdessä osaamista.

Liikunta- ja hyvinvointialan yritykset ovat avainasemassa hankkeessa. Hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet:

  • yritysten tukeminen mm. innovaatio- ja yritysneuvontapalveluiden avulla
  • markkinavalmiusarvioinnit
  • dataan perustuva kehittäminen, uudet data- ja digitalisaatiopalvelut
  • työpajat yrityksille
  • innovaatioekosysteemipalvelujen ja erilaisten työkalujen kartoittaminen
  • parhaiden käytäntöjen kokoaminen kansainvälisellä tasolla

Hankkeessa on mukana toimijoita viidestä eri maasta. Koordinoijana toimii Cluster Sports and Technology Hollannista. Suomesta ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Ladec-Lahden seudun kehitys), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopisto (JYU-Vuokatti) sekä yrityksistä CSE Simulation Oy.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

yliopettaja
Katri Takala
katri.takala@kamk.fi

professori
Vesa Linnamo
vesa.linnamo@jyu.fi

Teema: Liikunta ja urheilu

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.