Kaivannais­teollisuus

Tutkimusalueet
Tutkimusalueet

Kaivannais­teollisuus

Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessien ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla. CEMIS kehittää älykkäitä mittausratkaisuja kaivannaisteollisuuden ympäristömittauksiin edistämään vesienhallintaa ja teollisten prosessien optimointia.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) on erikoistunut sähkökemiaan, sensoreihin, optiseen spektroskopiaan sekä kuvantamiseen perustuvien monitorointi- ja mittausratkaisujen kehittämiseen teollisuuden tarpeisiin. Yksikkö kehittää luotettavia reaaliaikaisia ja jatkuvatoimisia mittausjärjestelmiä, jotka mahdollistavat teollisten prosessien ja vesien laadun luotettavan seurannan. Yksikön tiloissa Kajaanissa on monipuoliset laitteet ja laboratoriot laiteprototyyppien kehittämiseen ja testaamiseen.

Kajaanin ammattikorkeakoululla (KAMK) on monipuolista osaamista haitta- ja arvoaineiden selektiivisestä talteenotosta kaivoksen vesikierroista. KAMK on tehnyt monipuolista kokeellista tutkimusta sivutuotteiden jalostamiseen ja tuotteistamiseen esimerkiksi geopolymeereiksi tai sorbtiomateriaaleiksi.

VTT MIKESin Kajaanin yksikkö tekee mittausjärjestelyiden ja mittaustulosten laadun arviointia ja nestevirtausmittausten testausta ja kalibrointia sekä virtausmittausten menetelmäkehitystä. 

 

Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty: kehitämme menetelmiä teollisuuden kiertovesien haitta-ainepitoisuuksien, kuten sulfaatin, mittaamisen. Meillä on myös vahvaa mikrobiologian osaamista kaivosteollisuuden prosesseihin.

Laboratorioinsinööri Veijo Sutinen: meillä mahdollisuudet testata mittauslaitteistoja sekä laboratoriossa että kentällä. MITY:ssä on osaamista ja laitekapasiteettia droonien hyödyntämiseen näytteenotossa ja mittauksissa kentällä.

MITTAusjärjestelyistä VISUALISOINTIRATKAISUihin

Mittaustiedon hallinnassa Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) osaaminen kattaa koko ketjun mittaamisesta tiedon esittämiseen. KAMK tuottaa ratkaisuja antureiden ja mittalaitteiden soveltamiseen, laitesuunnitteluun ja -kehityksen, tiedonsiirtoon ja tiedonkäsittelyyn, pilvipalveluiden hyödyntämiseen sekä käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Laitesuunnittelussa KAMK tarjoaa asiantuntemusta elektroniikkasuunnitteluun, laiteläheiseen ohjelmointiin ja tietoliikenneratkaisuihin.

Hyötypelejä ja VR/AR-ratkaisuja hyödynnetään mm. perehdyttämisessä, tiedottamisessa, teollisten ympäristöjen visualisoinneissa tai toiminnan kehittämisessä. KAMKin noin kymmenhenkinen Clever SE -asiantuntijatiimi on erikoistunut virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

DATASTA HYÖTYÄ PROSESSIEN OPTIMOINTIIN JA KUNNOSSAPITOON

CEMIS kehittää data-analyysiin ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä  teollisten prosessien optimointiin ja kunnossapidon tueksi. CEMIS tarjoaa osaamistaan reaaliaikaisten prosessi- ja ympäristömittausten datan käsittelyssä ja data-analytiikassa.

Sekä CSC:ssä että KAMK:ssa on vahvaa osaamista tiedonhallinnassa, data-analytiikassa, koneoppimisessa, datan visualisoinnissa ja reaaliaikaisessa mittausdatan hallinnassa.

Kajaanissa CSC:n konesalissa olevan LUMI Euro HPC -supertietokoneen myötä suurteholaskennan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet myös teollisuuden liittyvissä laskentakapasiteettia vaativissa mallinnus-, simulointi- ja analyysitehtävissä.

Muut tutkimusalueet

Biotalous-sektorilla CEMIS-verkosto toimii raaka-aineiden ja sivuvirtojen käytön tehostamisen, teollisten prosessien optimoinnin sekä ruoantuotannon edistämisen parissa.
CEMIS:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kyvykkyyttä kohdata muuttuvia ympäristö- ja markkinatekijöitä.
Urheilun ja liikunnan ratkaisuissa CEMISin vahvuutena on teknologiaosaaminen, joka yhdistetään biomekaniikan ja fysiologian tutkimiseen.
Mittausratkaisujen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen keinoin on mahdollista tuottaa uudentyyppisiä palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua.