Kiertotalous

Tutkimusalueet
Tutkimusalueet

Kiertotalous

CEMIS:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kyvykkyyttä kohdata muuttuvia ympäristö- ja markkinatekijöitä. CEMIS tuottaa menetelmiä arvoaineiden talteenottoon, ratkaisuja jätelogistiikkaan ja vesienhallintaan haitta-aineiden päästöjen vähentämiseksi ja edistämään teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) työskentelee kiertotalouden uusien ratkaisujen kehittämiseksi useilla eri tavoilla. Kokeellisen tutkimuksen osaaminen keskittyy mm. sivuvirtojen ja jätemateriaalien jalostamiseen ja uudelleenkäyttöön esimerkiksi metallien kemialliseen talteenottoon elektroniikkaromusta, eli muovipitoisesta jätteestä, joka sisältää merkittäviä määriä metalleja.

Jätehuollon ja vesienhallinnan digitaaliset ratkaisut ja niiden käytännön kokeilut kuuluvat KAMKin kiertotalouskokonaisuuteen. Tärkeä kehittämiskohde ovat jätehuollon tehokuutta ja teollisten alueiden hulevesien hallintaa parantavat digitaaliset ratkaisut.

Erityisasiantuntija Outi Laatikainen: jätehuolto on oleellinen osa kiertotaloutta. IoT-teknologian avulla voidaan tuottaa dataa paremman tilannekuvan saamiseksi jätejakeiden hallintaan ja logistiikan suunnitteluun. 

Etävalvonta-anturien asennusta jäteastioihin ja – kaivoihin Hossan matkailualueella. Alue tarjoaa hyvän pilottikohteen tiedonsiiron luotettavuuden testaamiseen.

POISTOVESIEN HAITTA-AINEIDEN MITTAUKSET

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön  (MITY) tutkimus kodentuu etenkin hulevesiin sekä yhdyskuntien ja teollisuuden poistovesiin. Tutkimuksen kohteena ovat veden laatua heikentävät tekijät kuten mikromuovit ja niiden kuljettamat kemialliset komponentit, jotta niiden jäljitettävyys paranee ja päästöt vähenevät. 

VTT MIKES kehittää  menetelmiä nesteiden virtauksen mittaukseen ja mittauksen epävarmuuden ja luottettavuuden arviointiin. 

 

mittausdataa prosessien optimointiin

CEMIS tarjoaa osaamistaan reaaliaikaisten prosessi- ja ympäristömittausten datan käsittelyssä ja data-analytiikassa ja kehittää data-analyysiin ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä  teollisten prosessien optimointiin ja kunnossapidon tueksi. 

Mittaustiedon hallinnassa KAMKin osaaminen kattaa koko ketjun mittausratkaisuista, tiedonhallintaan ja -käsittelyyn, analyysiin ja tiedon esittämiseen hyödyntämistä varten. Laitesuunnittelussa KAMK tarjoaa asiantuntemusta elektroniikkasuunnitteluun, laiteläheiseen ohjelmointiin ja tietoliikenneratkaisuihin.

Sekä CSC:ssä että KAMK:ssa on vahvaa osaamista tiedonhallinnassa, data-analytiikassa, koneoppimisessa, datan visualisoinnissa ja reaaliaikaisessa mittausdatan hallinnassa. 

Kajaanissa olevan LUMI Euro HPC -supertietokoneen myötä suurteholaskennan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet myös teollisuuden liittyvissä laskentakapasiteettia vaativissa mallinnus-, simulointi- ja analyysitehtävissä.

Muut tutkimusalueet

Biotalous-sektorilla CEMIS-verkosto toimii raaka-aineiden ja sivuvirtojen käytön tehostamisen, teollisten prosessien optimoinnin sekä ruoantuotannon edistämisen parissa.
Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessin ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla.
Urheilun ja liikunnan ratkaisuissa CEMISin vahvuutena on teknologiaosaaminen, joka yhdistetään biomekaniikan ja fysiologian tutkimiseen.
Mittausratkaisujen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen keinoin on mahdollista tuottaa uudentyyppisiä palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua.