Tutkimus­infra­struktuurit ja -menetelmät

Tutkimus­infra­struktuurit ja -menetelmät

CEMIS-verkoston tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat monipuolisen tutkimuksen sekä laitteistojen kehittämisen ja testaamisen.

Oulun yliopiston mittaus­tekniikan yksikkö (MITY)

Mittalaiteprotot ja sensorit

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköllä on laboratoriotilat, laitteet ja osaaminen mittalaitteiden kehitykseen ja niiden prototyyppien valmistukseen, sensoriteknologiaan, optisiin mittauksiin, monipuoliseen kemialliseen analytiikkaan, luonnon biomassojen prosessointiin, mikrobiologiaan ja nisäkässoluviljelyyn.

Mittalaiteprotojen valmistukseen on käytössä mekaniikka- ja elektroniikkapajat sekä testaukseen useita testaustiloja ja prosessihalli. Mekaniikkapaja sisältää CNC-työstökeskuksen, sorvin, 3D-tulostimen, hitsauskoneet ja muita mekaniikan työstölaitteita. Elektroniikkapajasta löytyy piirilevyjyrsin, juotosasemat ja mittalaitteita yleismittareista aina spektrianalysaattoreihin. Lisäksi kenttätestaukseen on tarjolla laitteistoja ja dronekalustoa.

Mittalaitteiden tiedonsiirtoon, tallennukseen ja visualisointiin on käytössä omat mittauspalvelimet, Digitan Lorawan-verkko sekä muut langattomat tiedonsiirtoratkaisut. Lisäksi mittalaitekehityksen liittyvää ohjelmointiosaamista löytyy aina sulautetuista ohjelmointiosaamisesta web-ohjelmointiosaamiseen.

Sensoriteknologian kehittämiseen on kaksi pintaplasmoniresonanssin luentaan käytettävää laitetta, sekä useita potentiostaatteja. Näitä on käytetty sekä ympäristömittauksien että vieridiagnostiikan kehittämiseen. Optisien mittauksien kehittämistä varten on kolme pimennettävää laboratoriota, joissa on optiikan mittalaitteita sekä optiikkapöydät optisten mittalaitteiden rakentamiseen ja testaamiseen.

laboratoriot

Kemiallisen laboratorion merkittävimmät laitteet analytiikkaan ovat UHPLC, HPLC, kolme kapillaarielektroforeesilaitetta, kaasukromatografi sekä kuoppalevyn lukija, jossa on sekä spektrofotometrinen, fluorometrinen, luminometrinen ja kemiluminisenssidetektio. Biomassojen prosessointiin on useita uutto- ja suodatinlaitteita, kylmäkuivaus ja sumukuivauslaitteisto, sekä 30 litran fermentori.

Mikrobiologian töitä varten on kolme kasvatuskaappia ja yksi ravisteleva kasvatuslaite, useita laminaarikaappeja ja patogeenisten organismien kanssa työskentelyyn laboratorio, jossa on mahdollista tehdä töitä luokan 2 mikrobien kanssa. Nisäkässolujen viljelyä varten on kaksi CO2-inkubaattoria, laminaarikaappi, nestetyppitankit solujen pitkäaikaiseen säilytykseen ja fluoresenssimikroskooppi.

Kajaanin ammatti­korkea­koulu (KAMK)

tuotantotekniikka, robotiikka ja testaus

Kajaanin ammattikorkeakoulun tuotantotekniikan laboratorio tarjoaa ympäristön, jossa voi kehittää tuotantotekniikkaa, vikadiagnostiikkaa ja laaduntarkkailua. Tuotantotekniikan laboratorion palvelut sisältävät tuotannon automatisoinnin (FMS), tuotannon virtuaalimallinnuksen (Visual Components ja Siemens -ohjelmistoperhe).

Robotiikan laboratorio sisältää erilaisia harjoituslaitteistoja ja ohjelmistoja tuotannon automatisointiin, tuotannon virtuaalisuunnitteluun, robottisimulaatioihin, robottien ohjelmointiin sekä mekaniikka- ja automaatiosuunnitteluun. KAMKissa on käytössä modernit 3D-suunnittelun ja simuloinnin ohjelmistot sekä useita 3D -mallinnukseen tarkoitettua tulostinta.

Laite- ja elektroniikan testauslaboratorio mahdollistaa kokonaisvaltaisen testauksen ja tuotekehityksen. Testauslaboratorion palvelutarjonta kattaa sekä yksikkö- että laitetasoisenkin testauksen. Testauslaboratoriota hyödynnetään EMC-, olosuhde- ja tärinätestaukseen.

Kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö

Kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö tarjoaa mahdollisuuksia kaivos- ja prosessiteollisuuden materiaalitutkimukseen sekä sivuvirtojen hyödyntämistä helpottavaan materiaalien luokitteluun. Analyysilaboratoriossa olevat polttouuni, termoanalysaattori, XRF ja XRD mahdollistavat näytteiden analysoinnin ja modifioinnin. Kemiallisen ja mineralogisen karakterisoinnin lisäksi laitteiden avulla voidaan mm. määrittää tutkittavan materiaalin raekoko sekä reaktiolämpötilat. Kolonnikokeiden avulla on myös mahdollista suorittaa läpivirtaustestejä. Testeillä selvitetään eri materiaalien liukoisuus- ja adsorptio ominaisuuksia.

KAMKissa on myös liikuteltava kivi- ja kaivannaisalan laboratorio, ”kontti”, jota voi hyödyntää materiaalien luokitteluun ja materiaalitutkimukseen, yritysten laadunvalvontaan, prosessimuuttujien ja niiden vaikutusten selvittämiseen, prosessien optimointiin, tuotekehitykseen ja jätteiden hyödynnettävyystutkimukseen.

Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikkö (JyU-Vuokatti)

Liikuntateknologian tutkimus- ja kehityslaboratoriot

JYU-Vuokatin yksikön laboratoriot tarjoavat mittausolosuhteet niin huippu-urheiluun kuin hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen tekemiseen.

Ampumalaboratoriossa voidaan mitata ja tutkia ampumahiihtäjän ampumasuoritustekniikkaa.

Biomekaniikan laboratoriossa voidaan mitata ja tutkia ihmisen liikettä, mekaniikkaa ja fysiologiaa erilaisilla lihastyötavoilla sekä tehdä menetelmä- ja laitekehitystä.

Fysiologian laboratoriossa voidaan mitata ja tutkia ihmisen sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä kestävyyssuorituskykyä esim. polkupyöräergometrilla. Lisäksi voidaan mitata aineenvaihdunta, kehonkoostumusta ja veriarvoja kuten hemoglobiini, glukoosi ja laktaatti. Laboratoriossa tehdään laite- ja menetelmäkehitystä, jotka yhdessä liikuntabiologisen asiantuntemuksen kanssa tukevat liikuntateknologian maisteriohjelmaa sekä tohtorikoulutusta.

JYU-Vuokatin hiihtolaboratoriota käytetään yhteistyössä Vuokatin urheiluopiston ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kanssa. Tutkimuksen näkökulmasta laboratoriossa voidaan tehdä erilaisia kuormitustestejä ja -mittauksia rullahiihtämällä ja jalkaisin.

 

 

Kylmälaboratoriossa mitataan pääasiassa suksia lineaaritribometrillä, joka mittaa suksen kitkaa.

Vuokatin Snowpoliksessa sijaitsevassa Strength & Endurance laboratoriossa toteutetaan sauvakävely- ja juoksutestejä, sekä kuuden polkupyöräergometrin testaustila. Tämän lisäksi tilasta löytyy voimalaboratorio, jossa on juoksumatot veryttelyjä ja pikkumattotestejä varten, voimalevy kevennys- ja staattisia hyppyjä varten sekä erilaisia voimailuvälineitä, joilla voidaan tehdä testejä ja tutkimusta mm. vaijerianturilla.

Vuokatin alamaastossa ampumarata-alueella sijaitseva ulkolaboratorio mahdollistaa ampumasuorituksen mittaamisen ja teknologia-avusteisen ampumaharjoittelun. Ulkolaboratoriossa voidaan suorittaa niin kutsuttua kovapanosammuntaa ja tätä kautta lajille oleellisen elementin mittaamista.

VTT MIKES Kajaani

Metrologian infrastruktuuri

Kajaanissa sijaitsee VTT MIKESin metrologian infrastruktuuri voiman, vääntömomentin ja nestevirtauksen kalibroinneille ja mittausten jäljitettävyydelle. 

Mittauslaitteistot suurille nestevirtauksille sijaitsevat myös Kajaanissa.

CSC- Tieteen tietotekniikan keskus

tiedonhallinta ja laskentaympäristöt

CSC tarjoaa Kajaanin moderneissa datakeskuksissaan tiedonhallinta- ja laskentaympäristöjä tutkimuksen ja yritysten käyttöön. CSC tarjoaa palveluita tiedonhallintaan myös sensitiivisen datan osalta.

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) on ainutlaatuinen yhteiseurooppalainen supertietokone, joka sijaitsee CSC:n Kajaanin datakeskuksessa.