Uudet digitaaliset ratkaisut Kainuun bio- ja kiertotalouteen (UURA)

Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2024
Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2024

Uudet digitaaliset ratkaisut Kainuun bio- ja kiertotalouteen (UURA)

UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin. Kainuussa on vahva metsäbiotalouden ekosysteemi, jonka toimijoita on mm. Kajaanin Renforsin rannassa ja Kuhmossa. Hankeen tavoitteena on parantaa sektorin toimintaedellytyksiä Kainuussa ja mahdollistaa uusia investointeja.

Kehittämiskohteina ovat vähähiilisen kiertotalouden kehittäminen ja teollisuuden energia- ja ympäristöystävällisyyden parantaminen mittaustekniikan keinoin. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston MITY, KAMK ja VTT MIKES.

Hankkeessa kehitetään luotettavien kemiallisten analyysien avulla laadukas ylikriittisen uuton palvelu ja jatkokehitetään teollisesti hyödynnettävää, skaalautuvaa uuttoprosessia. Hanke linkittyy vahvasti Kainuun Liiton koordinoimaan kansainväliseen BERRY+- verkostoon, joka on älykkään erikoistumisen ja teollisuuden modernisaation kansainvälinen kumppaniverkosto.

Toisena painopistealueena hankkeessa on kehittää teknologisia ratkaisuja elinkeinoelämälle ilmastonmuutoksen hillintään ja prosessien rakentamiseen kohti vähähiilistä kiertotalousyhteiskuntaa. Tavoitteena on etsiä koostumuksia ja valmistusmenetelmiä kehittyneille uuttoaineille ja testata niiden soveltamista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) kierrätyksessä. Tavoitteena on uudistaa paikallista kiertotaloustoimintaa ja lisätä sekundääristen raaka-aineiden hyötykäyttöä.

Hanke tuottaa vientiteollisuuden tarpeisiin tietoa laboratoriomittausten kehittämisestä kohti suorempia, nopeampia ja linjastolla tehtäviä mittauksia. Hankkeessa selvitetään mittaustulosten siirtoihin liittyviä prosessiteknisiä pullonkauloja ja arvioidaan vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä.

IoT-ympäristömittalaitteiden ja avoimen datan pohjalta tutkitaan tekoälyyn perustuvia digitaalisia ennustemalleja, joita voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksesta aiheutuvien sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien haittojen ennustamiseen.

Sähkökemiallisten mittausten osuuden tavoitteena on kehittää kemiaa, teoriaa ja datankäsittelyä teollisten prosessien nopeammaksi ja tehokkaammaksi säätämiseksi.

Hanke kehittää ultraäänen käyttöön perustuvaa menetelmää veden virtausmittaukseen sekä täysissä teollisen kokoluokan putkissa että vajaatäytteisissä putkissa. Vajaatäytteisiä putkia on esimerkiksi teollisuuden poistovesiputkistoissa sekä vesilaitoksilla asuinalueiden jäte- ja hulevesiputkistoissa. Vajaatäytteisen putken luotettavalla virtausmittauksella saadaan reaaliaikaista tietoa niin vesien virtauksesta kuin apua mahdollisten vuotojen etsimiseen sekä yleisesti parempaan vesienhallintaan.

Hankkeen aikana lupaavimmiksi tunnistettavien uusien teknologioiden, ratkaisujen tai menetelmien ympärille kootaan soveltuvat ekosysteemit niiden jatkokehittämiseksi ja kaupallistamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen erillisinä hankkeina.

Kainuulaisen elinkeinoelämän ja tutkimuslaitossektorin kansainvälistymisen edistäminen on vahva osa hanketta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Jarmo Hietanen
jarmo.hietanen@oulu.fi

Projektipäällikkö
Silja Keränen KAMK
silja.keranen@kamk.fi

Tutkija
Sari Kuure VTT MIKES
sari.kuure@vtt.fi

Teema: biotalous, kiertotalous

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.